To takie proste!
Przedszkole Niepubliczne "Koszałek" w Gliwicach
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty
KONCEPCJA PRACY
                                           
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „KOSZAŁEK” w Gliwicach  na lata 2015-2020
       

 
„Pomóżmy dzieciom, aby każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

(Janusz Korczak)

SPIS TREŚCI


Podstawa prawna …………………………………………………………………..…….. s.  3
Charakterystyka przedszkola …………………………………………….………..... s.  4
Nasze mocne strony …………………………………………………………………...…. s.  4
Misja przedszkola ………………………………………………………………………….. s.  5
Wizja przedszkola ……………………………………………………………………….…. s.  6
Cele wychowania przedszkolnego ……………………………………….………... s.  6
Cele programu wychowawczego …………………….…………….………..…….. s.  7
Kryteria sukcesu (spodziewane efekty) ………………………………………..…. s. 12
Model absolwenta ……………………………………………………………………….…. s. 13
 Wartości wychowawcze – formy realizacji ……………………………….……. s. 14
 Warunki realizacji ………………………………………………………………………….. s. 17
 System motywacji dzieci ……………………………………………………………..…. s. 19
 Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci ……………………………………..… s. 20
 Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli …………………………….... s. 21
 Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci  ……………………. s. 21
 Sposoby współpracy z rodziną dziecka ………………………………………….. s. 22
 Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym ……………………………. s. 22
 Ewaluacja …………………….……………………………………………………………..…. s.22
 Uwagi końcowe ……………………………………………………………………………... s. 24


PODSTAWA PRAWNA

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
Konwencja Praw Dziecka.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (dz. U. Nr 89, poz. 730).
Statut Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” w Gliwicach.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Niepubliczne „Koszałek” w Gliwicach rozpoczęło swoją działalność 1 września 2001 roku. Powstało ono na bazie Przedszkola Miejskiego.
Nasza placówka zlokalizowana jest przy jednej z głównych ulic śródmieścia, mianowicie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 40.

Budynek naszego przedszkola jest budynkiem willowym typu miejskiego powstałym na przełomie XIX i XX wieku.  Budynek, w którym zlokalizowane jest przedszkole spełnia wszystkie obowiązujące normy.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Sale zajęć są wielofunkcyjne, dobrze oświetlone, estetyczne i przestronne. Ponadto wyposażone są one w niezbędne meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. pomieszczenia przedszkolne
i środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne wyposażenie i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.
Do dyspozycji przedszkolaków pozostaje również dobrze wyposażony ogród, który gwarantuje dzieciom wspaniałą zabawę i wszechstronny rozwój. Cały jego teren otoczony jest bogatą roślinnością – drzewa, krzewy, trawa, kwiaty. Teren ogrodu przedszkolnego sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz obserwacjom przyrodniczym. Nasza placówka posiada także mały ogródek, w którym dzieci sadzą i pielęgnują rośliny.

Nasze przedszkole jest małe, posiada 3 oddziały – grupa maluszków, grupa średniaków
i grupa starszaków. Uczęszcza do niego 72 wychowanków w wieku od 2,5 do 6 roku życia.
W naszym przedszkolu posiadamy małe grupy, które umożliwiają nam poświęcenie uwagi każdemu dziecku.

Naszym dużym atutem jest również własna kuchnia, która samodzielnie przygotowuje posiłki dla naszych wychowanków.

3. NASZE MOCNE STRONY

położenie przedszkola,
własna kuchnia,
bogata baza dydaktyczna,
współpraca ze środowiskiem lokalnym,
wykwalifikowana kadra,
miła i przyjazna atmosfera,
ciekawe zajęcia dostosowane do możliwości dzieci,
szeroki wachlarz zajęć dodatkowych,
kontakt z językiem obcym,
czas pracy,
zadowolenie rodziców.

 MISJA PRZEDSZKOLA

„Dla nas najważniejsze jest, aby nasze dzieci były szczęśliwe,
gdyż tylko ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli”

Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną szczęśliwi, bogatsi w doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.

Stąd nasze przedszkole dąży do:

dawania dziecku możliwości poznania i rozumienia siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości, a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni,
stwarzania przyjaznej, domowej atmosfery oraz zapewnienia optymalnych warunków do rozwijania osobowości dzieci oraz zaspokajania ich potrzeb,
stwarzania atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa,
w której dziecko bawi się i uczy,
diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci,
rozbudzania u dzieci ciekawości świata,
wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
wprowadzenia dzieci w świat wartości estetycznych poprzez różne formy działalności werbalnej, ruchowej i kontaktu z teatrem, muzyką i plastyką,
kształtowania u dzieci wiary we własne możliwości, rozwijania w nich optymizmu i poczucia własnej wartości,
przygotowania dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie
z porażkami,
zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.,
pełnienia funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze wobec rodziców.


WIZJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu.

Dlatego też:

Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość i prawa.
Nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Tworzymy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju.
Dbamy o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
Zajęcia dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.
Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci.
Stwarzamy warunki do twórczego działania.
Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem.
Kształtujemy postawy akceptowalne społecznie.
Uczymy zrozumienia i tolerancji dla innych.
Zapewniamy dzieciom bezpieczne warunki pobytu.
Współpracujemy z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
Współpracujemy z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.
Nasza placówka posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.
 
 

6. CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Celem wychowania przedszkolnego, w myśl obowiązującej podstawy prawnej, opierają się między innymi na:

monitorowaniu i stymulowaniu rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego
i społecznego,
kształtowaniu podstaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej, wartości uniwersalnych i uczeniu rozróżniania dobra od zła,
propagowaniu wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowalnych,
pomocy w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron,
przeciwdziałaniu zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci.
7. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Program wychowawczy jest niezbędnym dokumentem wspierającym zarówno nauczycieli, jak i rodziców w optymalnym osiąganiu celów wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych, kierując procesy wychowawcze na właściwe tory, przy uwzględnieniu potrzeb oraz możliwości całej społeczności przedszkolnej.

Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w każdej grupie wiekowej
w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

Nadrzędnym celem Programu Wychowawczego Przedszkola Niepublicznego „Koszałek”
w Gliwicach jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach
ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Celem niniejszego programu jest:

świadome przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie,
wprowadzenie dziecka w system pożądanych zachowań,
zapoznanie dzieci z regułami i zasadami życia w grupie,
wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi,
zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów,
ukształtowanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych,
ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka,
poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej – dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników.

Program wychowawczy Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” w Gliwicach opracowany został w wyniku diagnozowania potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.


Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego
i zawarty jest w następujących obszarach:

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi   i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku (2)
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3)
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5)
Przygotowanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)
Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt (12)
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15)


Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:   porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie   w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują. Grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy.
Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawie i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.
W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.
Wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych.
Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, wie, komu można podawać takie informacje.

Formy realizacji:

rozmowy tematyczne,
zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne,
muzykoterapia,
formy teatralne,
czytanie literatury dla dzieci,
relaksacja.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

Umie poprawnie umyć i wytrzeć ręce.
Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie.
Samodzielnie korzysta z toalety.
Samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież.
Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

Formy realizacji:

rozmowy tematyczne,
pokaz z objaśnieniem,
zajęcia praktyczne,
przypominanie o poszczególnych czynnościach.


Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji.
Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi.
W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

Formy realizacji:

zajęcia logopedyczne,
czytanie literatury dziecięcej,
historyjki obrazkowe, obrazki sytuacyjne.
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

Dba o swoje zdrowie. Zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia.
Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,
w parku, w sali.

Formy realizacji:

zajęcia zorganizowane,
zabiegi higieniczne,
spacery i wycieczki,
zabawy ruchowe,
akcje zdrowotne.


Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

Wie, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.
Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu.
Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich.
Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu
i w domu. Ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić.

Formy realizacji:

rozmowy tematyczne,
zajęcia praktyczne,
spotkania z pracownikami służb (policjant, pielęgniarka, lekarz),
spacery i wycieczki.
Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych.
Wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) oraz wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgoć).
Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku. Wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i im pomóc (np. przetrwać zimę).

Formy realizacji:

wycieczki i spacery,
prace porządkowe i hodowlane,
doświadczenia i eksperymenty,
obserwacje przyrodnicze,
filmy edukacyjne.


Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

Wymienia imiona i nazwiska osób bliskich. Wie, gdzie pracują, czym się zajmują.
Zna nazwę miejscowości, w której mieszka. Zna ważniejsze instytucje i orientuje się
w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby (np. policjanta, strażaka).
Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej.
Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Formy realizacji:

zajęcia tematyczne,
kronika przedszkolna,
uroczystości przedszkolne,
spotkania z ciekawymi ludźmi,
konkursy,
koncerty,
przedsięwzięcia,
strona internetowa przedszkola.


8. KRYTERIA SUKCESU (SPODZIEWANE EFEKTY)

Dziecko:

Dostrzega o rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność i indywidualność.
Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
Szanuje wolność innych i cudze zdanie.
Rozumie potrzebę szanowania cudzej własności.
Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.
Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów. Potrafi argumentować swoje racje.
Zna i kultywuje tradycje lokalne, regionalne i narodowe.
Ma świadomość przynależności narodowej. Rozpoznaje godło i barwy narodowe.
Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki zdrowotnej.
Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym kanonem norm społecznych.
Zna swoje prawa i obowiązki.
Zna i ceni wartości moralne, takie jak: prawda, dobro, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, solidarność, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość.
Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące
o doprowadzaniu do końca rozpoczętej pracy.
Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.
Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania.


9. MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola:

jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
jest kreatywny, aktywny oraz otwarty na otaczający go świat i ludzi,
jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego
i zachowania,
radzi sobie w różnych sytuacjach,
osiąga dobre wyniki na miarę swoich możliwości,
potrafi wyrażać i kontrolować swoje emocje,
odróżnia dobro od zła,
potrafi samodzielnie podejmować działania i współdziałać w zespole,
dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
szanuje siebie i jest wrażliwy na potrzeby innych.


10. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE                                             – FORMY REALIZACJI

Kultura bycia:

dostarczanie dzieciom właściwych wzorów zachowania poprzez postawę nauczyciela, teatrzyki, pogadanki, bajki, teksty literackie itp.,
organizowanie uroczystości z okazji Dnia Babcia i Dziadka, Dnia Rodziny itp.,
scenki sytuacyjne kształtujące pozytywne postawy społeczne, uświadamiające potrzebę stosowania zwrotów grzecznościowych,
wykorzystywanie różnorodnych sytuacji dnia codziennego, również zajęć z grupą,
do zwracania uwagi na sposób bycia, komunikowania się z innymi, zwracania się do innych.

Zdrowie:

wycieczki oraz spacery po najbliższej okolicy przedszkola,
pogadanki zachęcające dzieci do czynnego wypoczynku,
organizowanie inscenizacji o tematyce prozdrowotnej,
nauka wierszy i piosenek,
czynny udział w ćwiczeniach gimnastycznych,
zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Bezpieczeństwo:

dostarczanie wzorców właściwego zachowania,
poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu dzieci w przedszkolu,
prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących rozumienie zasad kodeksu drogowego dla pieszych,
praca z wykorzystaniem historyjek obrazkowych i ilustracji pomagających dzieciom zrozumieć przyczyny i skutki przedstawionych sytuacji kształtujących umiejętność dokonywania oceny zdarzeń pod kątem bezpieczeństwa,
wykorzystanie utworów literackich rozwijających dziecięcą wyobraźnię, pozwalających na ocenę postępowania bohaterów, umożliwiających identyfikowanie się z bohaterami stanowiącymi wzór do naśladowania,
wyjścia poza teren przedszkola, spacery, wycieczki,
zabawy organizowane i swobodne na terenie ogrodu przedszkolnego.


Współdziałanie w grupie, kontakty rówieśnicze:

uwrażliwianie na potrzeby innych,
zachęcanie i pomaganie wychowankom we wszelkich działaniach na rzecz innych,
dostarczanie wzorów właściwego zachowania,
ustalenie i wdrożenie do respektowania reguł i zasad zgodnego współdziałania
w grupie,
prace zespołowe uczące współpracy i współdziałania w planowaniu i realizowaniu wspólnie wytyczonych celów,
zabawy tematyczne stwarzające okazje do nawiązywania kontaktów, odtwarzania ról społecznych, wzmacniania pozytywnych zachowań,
zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości o środowisku społecznym,
ustalenie norm nagradzania i karania zachowań respektujących/nieprzestrzegających ustalonych przez dzieci norm i zasad zachowania.

Ład, porządek, estetyka otoczenia:

ustalenie i wdrożenie do respektowania zasad i reguł utrzymania porządku w sali przedszkolnej, sali zabawa oraz w ogrodzie,
przekaz literacki dostarczający prawidłowych wzorców postępowania, wpływających na świadomość i rozumienie znaczenia utrzymania porządku w bliższym i dalszym otoczeniu,
konsekwencja w doprowadzaniu do końca prac porządkowych po skończonej zabawie, pracy plastyczno-technicznej,
metoda zadaniowa – powierzanie konkretnej pracy dzieciom, praktyczne wykonywanie czynności, dzień gospodarczy w przedszkolu.

Cudza własność:

uwrażliwienie na potrzebę bezwzględnego szanowania cudzej własności.

Środowisko naturalne:

przykład osobowy nauczyciela i osób znaczących w życiu dziecka,
prowadzenie zajęć i zabaw promujących ekologiczny styl życia,
spacery i wycieczki rozbudzające emocjonalny stosunek do przyrody poprzez ukazanie jej znaczenia dla życia człowieka, wdrażające do zachowania ostrożności wobec zwierząt i ptaków żyjących na wolności, stwarzające okazje do przypominania o zakazie dotykania i jedzenia nieznanych roślin,
umożliwienie dzieciom udziału w pracach hodowlanych, doświadczeniach,
filmy edukacyjne pozwalające zrozumieć konieczność ochrony przyrody,
udział w projektach oraz akcjach na rzecz ochrony środowiska.
Rodzina:

pobudzanie ciekawości do interesowania się tradycjami swojej rodziny,
wzmacnianie więzi poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach oraz imprezach organizowanych w przedszkolu.

Ojczyzna:

uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej podczas zajęć i przy nadarzających się okolicznościach,
czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji umacniające i rozwijające przywiązanie do kraju ojczystego, wzbogacające kulturę języka,
baśnie i legendy zapoznające dzieci z historią ojczyzny, przekazujące dzieciom idee patriotyzmu, jak również duchowe wartości kultury narodowej,
oglądanie filmów, albumów i fotografii pokazujących najciekawsze miejsca regionu,
w którym żyją,
kultywowanie tradycji świątecznych.

Wartości moralne:


pogadanki uświadamiające dzieciom potrzebę kierowania się w życiu szacunkiem, dbałością o język, grzecznością w słowach, gestach i zachowaniu,
organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych poświęconych ludziom różnych ras i narodowości,
zabawy oddziaływujące na sferę emocjonalną dziecka, sprzyjające wyzwalaniu pozytywnych uczuć, wzmacniające poczucie akceptacji,
scenki dramowe pozwalające na odgrywanie określonych sytuacji,
słuchanie utworów literackich stwarzających okazję do poznawania różnych sytuacji, formułowania ocen i wyciągania wniosków,
uświadamianie dzieciom, że jest wiele sposobów radzenia sobie z własną złością.

11. WARUNKI REALIZACJI

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne.

Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci.

Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie „Kodeksu Przedszkolaka”.

Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka  w grupie  w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

samoobsługi i czynności higienicznych,
zabaw dowolnych,
zajęć i zabaw zorganizowanych,
uroczystości przedszkolnych,
spożywania posiłków,
spacerów, wycieczek i zabaw na świeżym powietrzu.


W naszym przedszkolu dziecko:
 
poznaje swoje prawa i obowiązki,
czuje się bezpiecznie,
jest samodzielne,
ma możliwość indywidualnego rozwoju,
rozwija uzdolnienia,
uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
buduje pozytywny obraz samego siebie,
jest świadome swojej przynależności narodowej,
uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, przestrzegać przyjętych zasad,
osiąga gotowość szkolną.

W naszym przedszkolu rodzice:

uzyskują fachową pomoc pedagogiczną,
otrzymują obiektywną ocenę postępów i trudności dziecka,
mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola,
mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o sprawach wychowawczych,
mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola,
czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
współpracują z nauczycielami.


W naszym przedszkolu nauczyciele:

aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki,
podejmują działania innowacyjne,
są aktywni i twórczy,
tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki,
współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia,
wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy,
uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego,
pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów przedszkola,
monitorują efektywność własnej pracy,
dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka,
dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny rozwój dziecka,
proponują rodzicom nowe formy współpracy.


W naszym przedszkolu pracownicy obsługi:

współdziałają z nauczycielem,
dbają o bezpieczeństwo dzieci,
są odpowiedzialni, kulturalni,
w kontaktach interpersonalnych są życzliwi i taktowni,
znają swoje obowiązki i sumiennie je wykonują,
nie angażują się w kontakty nauczyciela z rodzicami.

Wszyscy, zarówno rodzice, jak i cały personel przedszkola powinni kierować się zasadą,
że jest coś, co w istotny sposób odróżnia nauczanie wartości od edukacji w innych dziedzinach, mianowicie: najważniejszym elementem nauki jest przykład dorosłych.
Nie teoria, lecz zachowanie dorosłych, czyli ich system wartości w działaniu, najdobitniej przemawia do dzieci. Trzeba być bardzo uważnym, by praktykowane przez nas
w codziennym życiu wartości, które dzieci dostrzegają i nieomylne interpretują, były spójne
z tymi, które głosimy i których chcemy dzieci nauczyć. A niewątpliwie nauczanie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli, bowiem mocny system wartości moralnych i umiejętność kierowania się nim w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko, ponieważ wartości moralne stoją na straży życia i jego jakości, skłaniają nas do zachowań, które są dobre dla wszystkich i nikogo nie krzywdzą.

12. SYSTEM MOTYWACJI DZIECI

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi ,,Kontrakt grupowy” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały.

Bardzo skutecznym środkiem wychowania są pochwały i nagrody. Mają one właściwości zachęcające i pobudzające do wysiłku każdego człowieka, w szczególności dziecko.

Stosowane nagrody:

pochwała indywidualna lub przed całą grupą,
pochwała przed rodzicami (opiekunami),
oklaski,
przydział dodatkowych funkcji,
odznaka grupowa przyznawana po całym tygodniu,
zwiększenie czasu na zabawę,
dostęp do atrakcyjnej zabawki.
Stosowane kary:

brak nagrody,
upomnienie ustne,
tłumaczenie i wyjaśnienie,
chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
poinformowanie rodziców o zachowaniu (wpis do zeszytu współpracy z rodzicami).
 

13. SPOSOBY DIAGNOZOWANIA   OSIĄGNIĘĆ DZIECI


Pracownicy Przedszkola Niepublicznego „Koszałek” w Gliwicach stosują wiele metod i form mających na celu diagnozowanie wiedzy i umiejętności naszych wychowanków:
przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy,
bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu oraz dokumentowanie wyników obserwacji,
przeprowadzenie diagnozy końcowej, opis dla rodziców (informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej), wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

prezentacji i dokonań dzieci (występy, wystawy),
teczek prac i innych dokumentów,
arkuszy obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka,
kroniki przedszkolnej,
dyplomów i podziękowań,
rozmów.

14. SPOSOBY MONITOROWANIA     OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI


Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców.

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

ankiet,
rozmów z nauczycielami i rodzicami,
hospitacji,
obserwacji prezentowanych przez dzieci wiedzy,  umiejętności i postaw w trakcie zajęć otwartych oraz uroczystości przedszkolnych,
arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych odbywających się co miesiąc.

15. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW  O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI


Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców (opiekunów)
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.
Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
Rodzice (opiekunowie) o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się
na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych
z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.
Na życzenie rodzica nauczyciel przekazuje informację o aktualnym etapie rozwoju jego dziecka.
Informację pisemną o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują raz w roku
– po przeprowadzeniu diagnozy końcowej.

16. SPOSOBY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ DZIECKA

przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej,
włączanie rodziców i innych członków rodziny do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

17. SPOSOBY WSPÓŁPRACY  ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla rodziców, dziadków oraz społeczności lokalnej,
współpraca z psychologiem dziecięcym, szkołą podstawową, gimnazjum, liceum, policją, biblioteką i innymi przedszkolami,
włączanie się w konkursy.

18. EWALUACJA

Przedszkole jako instytucja wychowująca przekazuje dzieciom przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęcia i zabawy. Wyposaża małego człowieka w bogaty bagaż norm i zasad postępowania. Kształtuje zatem określone postawy moralne.

Cel definiuje się jako wyobrażony stan rzeczy mogący być skutkiem naszego działania
w określonym czasie. Jest to zatem widoczny efekt naszej pracy.

Jak obserwować efekty kształcenia? Czy prezentowane przez dziecko postawy, które według nas są widocznym efektem wychowawczym, to rzeczywiste przekonania dziecka, czy tylko odgrywane dla nas zachowania?

Trudno jest zmierzyć, czy też ocenić stopień osiągnięcia celów w wychowaniu.

Miarą osiągnięcia celu programu będzie zatem:


przestrzeganie i respektowanie przez dzieci określonych wartości:
znajomość zasad i norm kultury bycia obowiązujących w przedszkolu,
znajomość czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu,
przestrzeganie poleceń nauczyciela,
samodzielność w zakresie samoobsługi,
podejmowanie prób samooceny,
szanowanie swojej i cudzej własności,
podejmowanie prób samooceny,
rozumienie konieczności ponoszenia konsekwencji swojego zachowania

dobra współpraca z rodzicami:
podejmowanie przez rodziców stałej współpracy z przedszkolem,
otwartość rodziców na rady i sugestie nauczycieli,
współgospodarzenie zasobami przedszkola

zadowolenie nauczycieli wynikające z:
osiągania dobrych efektów pracy wychowawczej,
jednolitego oddziaływania wychowawczego wszystkich nauczycieli,
bliższego kontaktu z dzieckiem,
wzrostu poziomu umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych.

W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci.

Sposoby ewaluacji:

Analiza dokumentów: program wychowawczy, księga protokołów rady pedagogicznej, plany miesięczne poszczególnych grup, arkusze obserwacji dzieci, dzienniki zajęć, hospitacje zajęć, sprawozdania z realizacji programu na końcowo rocznym spotkaniu Rady Pedagogicznej.
Ankiety, rozmowy z rodzicami, dziećmi, wychowawcami grup.
Ocena grupy przez nauczyciela.
Prezentacja dokonań dzieci w formie wystawy prac.

19. UWAGI KOŃCOWE

Realizacja zadań wychowawczych przebiegać będzie we współpracy z rodzicami.

Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.

Niniejszy program wychowawczy będzie wykorzystany przez nauczycieli do tworzenia programów wychowawczych dla poszczególnych grup wiekowych.

Treści zawarte w programie mogę być modyfikowane, zmieniane i rozbudowane przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu ze wszystkimi zainteresowaniami.

Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i statutem przedszkola.

Ciągłe doskonalenie programu wychowawczego przedszkola pozwoli każdemu nauczycielowi spojrzeń krytycznie i twórczo na dotychczasowy przedszkolny system, na własną postawę pedagogiczną i postawę swoich koleżanek, na dostrzeżenie mocnych i słabych stron pracy wychowawczej całego przedszkola.

Program wychowawczy wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

PODSTAWA PROGRAMOWA

images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolekoszalek/20151028142559.pdf

 

Ostatnia aktualizacja: 2015-10-28